osnovy

MS Excel 2010 a novší

Úvod do práce s Excelom

 • Ako bezpečne a rýchlo otvárať a ukladať súbory
 • Vytváranie nových súborov
 • Popis pracovného prostredia
 • Používanie interaktívnej pomoci
 • Prepínanie sa medzi pracovnými hárkami a otvorenými zošitmi
 • Možnosti prispôsobenia si pracovného prostredia
 • Používanie nástroja Lupa
 • Zobrazenie a skrývanie panelov nástrojov a objektov prostredia

Základné operácie v tabuľkách

 • Pravidlá korektného vkladania, úprav a odstraňovania čísiel, dátumov a textových hodnôt do buniek
 • Tipy a triky ako jednoducho vybrať súvislú a nesúvislú oblasť buniek, riadkov, stĺpcov, celú tabuľku
 • Pridávanie a odstraňovanie stĺpcov a riadkov
 • Zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov, automatické prispôsobenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • Ako jednoducho kopírovať a presúvať údaje v rámci hárku aj medzi hárkami
 • Presúvanie, kopírovanie, premenovanie a odstránenie hárkov
 • Zrýchlenie vkladania údajov pomocou automatických číselných postupností
 • Ako postupovať pri neočakávaných problémoch

Vzorce a funkcie

 • Ako správne pripraviť návrh modelu pre použitie vzorcov a funkcií
 • Pravidlá korektného zápisu vzorcov
 • Zásady správneho odkazovania sa na bunky
 • Na čo treba dávať pozor pri tvorbe vzorcov
 • Používanie aritmetických operácií a výrazov vo vzorcoch
 • Možnosti automatického kopírovania vzorcov
 • Výpočet automatického súčtu hodnôt v súvislej aj nesúvislej oblasti
 • Práca s najpoužívanejšími funkciami – priemer, počet hodnôt, najnižšia a najvyššia hodnota
 • Riešenie prípadových štúdií

Formátovanie tabuliek

 • Ako rýchlo nastaviť požadovaný vzhľad tabuliek
 • Zmena vlastností písma, zarovnanie hodnôt v bunkách, nastavenie farby písma a pozadia, použitie orámovania buniek
 • Úpravy vzhľadu číselných hodnôt – nastavenie správneho číselného formátu pre menu, počet desatinných miest, dátum, čas, percentuálne hodnoty
 • Ako rýchlo prekopírovať formát z jednej bunky (oblasti) na inú
 • Pravidlá vymazávania formátov buniek

Grafy

 • Ako správne vybrať vstupné údaje pre tvorbu grafu
 • Použitie sprievodcu grafom pre tvorbu grafov
 • Pravidlá výberu správneho typu grafu
 • Zobrazenie nadpisu grafu a popisov osí
 • Pridanie mriežky, legendy, popisov a tabuľky údajov do grafu
 • Umiestnenie grafu na hárku spolu s tabuľkou údajov
 • Vytvorenie grafu na samostatnom hárku
 • Zmena veľkosti a umiestnenia grafov
 • Kopírovanie a odstraňovanie grafov
 • Aktualizácia údajov v grafochv
 • Riešenie prípadových štúdií

Príprava na tlač a tlačenie

 • Ako skontrolovať súbor pred vytlačením
 • Použitie ukážky pred tlačou
 • Nastavenia okrajov stránky, veľkosti papiera, orientácia stránky
 • Nastavenie hlavičky a päty tlačovej zostavy
 • Vkladanie polí do hlavičiek a päty
 • Nastavenie kvality tlačového výstupu vrátane tlače mriežky tabuliek
 • Ako efektívne riešiť problémy s tlačením veľkých tabuliek – prispôsobenie veľkosti stránok, ručné zalamovanie stránok, opakovanie hlavičiek riadkov a stĺpcov na jednotlivých stránkach, definovanie rozsahu tlače
 • Nastavenia atribútov tlače – počet kópií, rozsah tlače, čo tlačiť
 • Ako korektne tlačiť výstupy na sieťové tlačiarne