MS Word 2010/2013/2016

Cieľ modulu:Absolvent sa naučí:

  • Plne využívať možnosti MS Wordu a vytvárať dokumenty na profesionálnej úrovni
  • Základom typografie a efektívnejšie využať možnosti programu
  • Používať štýly, šablóny, pracovať z rozsiahlym dokumentom
  • Základy hromadnej korešpondencie

Cieľová skupina: Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí len začínajú pracovať s textovým editorom MS Word, ale aj pre pokročilých užívateľov, ktorí už zvládli základné techniky a chcú sa zdokonaliť v jeho používaní.
Vstupné vzdelanie: Záujemca o kurz MS Word musí mať absolvovaný modul - Basic (Windows)
Profil absolventa: Po absolvovaní modulu MS Word získa absolvent vedomosti o tom, ako vytvárať dokumenty na profesionálnej úrovni, ovládať základy typografie a hromadnej korešpondencie, a tiež efektívne využívať možnosti programu MS Word. Po ukončení kurzu bude schopný pôsobiť ako podporný pracovník pre ostatných zamestnancov pri riešení problémov z editorom. Metódy výučby Kurz bude prebiehať formou odborného výkladu s ukážkami, po ktorom bude prebiehať praktické cvičenie na počítačoch.
Záver kurzu: Kurz sa ukončí skúškou, ktorej súčasťou bude test s praktickým príkladom